Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Reparaties

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van storingen die door de klant zijn opgegeven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de voorrijkosten, de kosten van de gebruikte onderdelen en de prijs voor de reparatiehandeling, alles inclusief BTW.

Bij prijsopgaaf zonder reparatie worden de diagnosekosten in rekening gebracht.

Leenapparaat

3. Na onderlinge afspraak is het mogelijk om de klant tegen eventuele kosten een vervangend product tijdens de duur van de reparatie ter beschikking te stellen.

Kwaliteit

4. Zonder andere afspraken wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.
5. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

6. Na de reparatie ontvangt de klant een nota met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

7. Wij stellen ons aansprakelijk voor schade aan het product tijdens de reparatie.

Garantie

8. Wij geven een garantie van drie maanden op alle vervangen onderdelen en de verrichtte reparatiehandelingen. Deze garantie is geldig vanaf het reparatiedatum met de voorwaarde dat de nota is voldaan. Glas, kunststof en rubber vallen niet onder de garantie.
9. Wanneer dezelfde klachten binnen het garantietermijn terugkeren, geven wij de prijs voor een nieuwe reparatie op.
10. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Geschillen

11. Op alle geschillen met betrekking tot reparatie is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Geschillencommissie

12. Geschillen tussen de ondernemer en een consument (=klant, natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf) over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet in de vorm van een bindend advies, overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen twee weken na het ontstaan van de klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
14. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

15. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

© 013-witgoedreparaties.nl